Gizlilik Politikası ve KVKK

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA AYDINLATMA METNİ

GENEL AÇIKLAMA VE TANIMLAR

İşbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”), merkezi Kuzguncuk Mahallesi, Kancabaş Sokak, No:7 Daire:2, Üsküdar / İstanbul adresinde bulunan, MMM Sailing unvanlı şirketimiz (“Şirket”) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, sizlerle kurduğumuz ticari ilişkilerimiz kapsamında, işlettiğimiz www.mmmsailing.com adresinde yer alan internet sitemizin (“Site”) üyeliği çerçevesinde ve/veya sizlerle olan sözleşmesel ilişkimiz dahilinde, kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu bildirim metni içerisinde tanımlı ifadeler, KVKK ve KVKK ile ilgili olarak çıkarılan mevzuatta belirtilen tanımları ifade etmektedir. Bazı tanımlı ifadeler şu şekildedir:

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi,

Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi,

Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade etmektedir.

İŞLENECEK KİŞİSEL VERİLER

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Aydınlatma Metni kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında kişisel veri ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

Kategori I: Kimlik ve iletişim bilgileri (ad, soy ad, telefon, e-posta, adres, doğum tarihi, cinsiyet, üye fotoğrafı, denizcilik lisansı ve tekne kullanımına ve/veya işletilmesine dair sair belge ve izinlerin varlığı, üyelerin kendileri hakkında iletecekleri, üyelik formunda ve sair alanlarda “Hakkında” başlığı altında sağlanacak sair bilgiler)

Kategori II: Üye bilgisi, üye işlem bilgisi ve finansal bilgi (üyelik bilgileri, üyelik ID numarası, Şirket’imizin hizmetlerinden yararlanılan tarih ve saate ilişkin veriler, fatura ve ödeme bilgileri, paylaşılan yorumlar, yorumlara verilen cevaplar gibi veriler) veya işbu Aydınlatma Metni’nde sayılan diğer ve her türlü kişisel veri

Kategori III: Tekne sahiplerinin tespitine yarayabilecek bilgiler (Kategori I altındaki bilgilere ek olarak, tekne sahiplerinin tespitine yarayabilecek tekne bilgileri, kiraya sunulan tekne adı, tekne özelliklerine dair bilgiler)

Kategori IV: İşlem güvenliği bilgileri (parolalar)

Kategori V: Çerez (cookie) kayıtları ve bunlarla sınırlı olmaksızın Site’nin kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen, üretilen – ve yukarıdaki diğer kişisel veri kategorilerine girmeyen – her türlü kişisel veri

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. Şirketimiz özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamaz ve işlemez, özel nitelikli verilerin paylaşılmasını talep etmez. Şirketimiz ile ilişkiniz kapsamında – hangi iletişim yöntemi kullanılırsa kullanılsın – özel nitelikli kişisel verilinizi paylaşmayınız.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Yukarıda belirttiğimiz kişisel verileriniz, Site’yi kullanmanız, Şirket ile aranızdaki Sözleşmeler’in ifası, Site üzerinden tekne kiralama sözleşmelerine taraf olmanız çerçevesinde ifası amacı çerçevesinde şu amaçlar doğrultusunda işlenmektedir:

 • • Tekne müsaitliği sorgulanması, tekne rezerve edilmesi, tekne sahibi ile kiracılar arasında tekne kiralama sözleşmeleri (mesafeli satış sözleşmeleri) kurulabilmesi, kurulan tekne kiralamasına dair sözleşmelerin ifa edilebilmesi, şikayetlerin çözülebilmesi için, her türlü sorun ve deneyim hakkında bilgi alınabilmesi,
 • • Sizden gelen çağrıların, e-postaların, mesajların karşılanması ve yardım/destek talep ve ihtiyaçlarınıza cevap verilmesi,
 • • Verdiğimiz hizmetlere ilişkin bir şikâyet olduğu takdirde söz konusu şikâyetin çözüme kavuşturulması,
 • • Sizin talep etmeniz halinde, ya da sosyal medya da dahil olmak üzere herhangi bir mecrada şikayetler olması halinde Şirket’imizin internet sayfaları, uygulamaları, platformları nezdindeki ve Site nezdindeki hesabınızın incelenmesi,
 • • Şirket’imizin finansal yönetiminin sürdürülmesi, bu çerçevede gerekli raporların hazırlanması,
 • • Hizmet kalitemizin kontrolünün sağlanması, bu çerçevede müşteri memnuniyeti denetimi yapılması, böylece hizmet kalitemizin arttırılabilmesi,
 • • Satış ve pazarlama faaliyetleri ile finansal planlama amacıyla analizler ve çalışmalar yapılması, mevcut iş, işleyiş ve kullanım koşullarının güncellenmesi, mevcut ve gelecekteki uygulamalarımızın ve hizmetlerimizin, Şirket’imize ait ve Şirket’imizin kullandığı platformların, yazılımların, uygulamaların iç ve dış insan kaynağı desteği ile geliştirilmesi, iyileştirilmesi, güncellenmesi ve ürün ve hizmetlerimizin pazarlanması,
 • • Uygulamalarımız ve Site / sitelerimiz üzerindeki davranışlarınızın takibi ile bunlara dayanarak size kişiselleştirilmiş, daha kolay, hızlı ve de kaliteli hizmet sunulabilmesi, bu kapsamda sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili tanıtımlar yapılabilmesi,
 • • Kendi takdirimize göre gerekli veya uygun olduğunu düşündüğümüzde, yurt içindeki ve yurt dışındaki potansiyel ve mevcut tekne sahiplerine, ürün ve hizmet tedarikçilerine destek ve bilgi verilmesi,
 • • Şirket’in stratejilerinin planlanması ve uygulanması, bu çerçevede iş ortakları, ürün ve hizmet tedarikçileriyle ve tekne sahipleriyle olan iletişimin ve ticari ilişkilerin yönetimi ve idamesi, ürün ve hizmet tedarikçilerinin ve tekne sahiplerinin performans değerlendirmeleri,
 • • Üyelere yayınlar, raporlar, bültenler, tanıtımlar, bildirimler gönderilmesi, üyelerin sorularının yanıtlanması ve kaliteli bir üye hizmeti sunulması, yeni hizmetler hakkında bilgi verilmesi, üyelere pazarlama yapılması, gerekli diğer hallerde üyelerle iletişim kurulması, üyelerin bilgilerinin güncellenmesi ve de tercihlerinin daha iyi tespit edilmesi, pazar araştırmaları ve anketler yapılması, hukuki zorunluluklarımızın ifa edilmesi.

Yukarıda açıklanan amaçlara ek olarak:

 • • Benzer şekilde, kişisel verilerinizin Şirket’imizin taraf olduğu herhangi bir uyuşmazlığa ya da adli ya da idari talebe konu olması halinde, meşru savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla ve de meşru savunma hakkımız için gerekli olduğu çerçevede, veya idari makamlar, savcılıklar ve mahkemelerin hukuka uygun bir şekilde tarafımızdan kişisel verilerinizi paylaşmamızı istemeleri halinde, kişisel verileriniz, mahkemeler, savcılıklar, avukatlar, bilirkişiler, arabulucularla ve sair kurum ve kişilerle paylaşılabilecektir, bu paylaşım amacıyla ve de söz konusu savunma hakkımızı korumamız amacıyla kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Tekne sahipleri ile kiracılar arasında herhangi bir sözleşmesel ilişki kurulması halinde, söz konusu sözleşme çerçevesinde kişisel veri alan taraf da söz konusu kişisel veriler açısından veri sorumlusu haline gelmekte olup, söz konusu üyelerimizin veri sorumlusu sıfatıyla gerçekleştireceği işlemler bakımından herhangi bir talebiniz olması halinde bu talebiniz ilgili üyelerimize / üyemize iletilecektir. Ancak bu şekilde veri sorumlu olan üyelerimiz, taleplerinize uygun davranmaları konusunda ve de veri sorumlusu sıfatıyla sahip oldukları yükümlülüklere uymaları konusunda Şirket’imiz sorumluluk sahibi değildir.

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirket’imiz tarafından Site’ye üye olunması sırasında ve sonrasında Site aracılığıyla doldurulan formlar, e-mail iletişimi, Site’ye bilgilerini yüklediğiniz iletişim kanallarıyla sizinle iletişime geçilmesi, erişime açık olan ya da Şirket’imizin erişimine imkân verdiğiniz sosyal medya hesapları ve sosyal medya mesajları veya çağrı merkezimizin sizlerle yaptığı görüşmeler aracılığıyla ya da fiziki olarak posta/kargo yolu ile veya – söz konusu olması halinde – yüz yüze yapılan toplantılar ile toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi için, KVKK madde 5 altında belirtilen aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenebilecektir:

 • • Kanunlarda açıkça öngörülmesi
  (Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: tümü)
 • • Kiracı ve tekne sahibi statülerindeki site üyeleri aralarında sözleşme kurulması, veya herhangi bir üyemiz ile Şirket’imiz arasında sözleşme kurulması veya bu sözleşmelerden herhangi birinin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, size ait kişisel verilerinizi işlenmesinin gerekli olması
  (Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: tümü)
 • • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için zorunlu olması
  (Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: tümü)
 • • Sizin tarafınızdan alenileştirilmiş olması (alenileştirme amacınızla bağdaştığı ölçüde)
  (Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: I, II, III)
 • • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için kişisel verilerinizi işlemenin zorunlu olması
  (Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: I, II, III, IV, V)
 • • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması
  (Bu hukuki sebep ile işlenebilecek kişisel veri kategorisi: I, II, III)

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Yukarıda “Kişisel Verilerin İşlenme Amacı” başlığı altında açıklanan amaçlarla ve “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Ve Hukuki Sebebi” başlığı altında belirtilen hukuki sebeplere dayanılarak, kişisel verileriniz KVKK madde 8 çerçevesinde yurt içindeki ve KVKK madde 9 çerçevesinde (açık rızanızı alarak) yurtdışındaki aşağıdaki alıcı gruplarına aktarılabilir: İştiraklerimiz, hissedarlarımız, iş ortaklarımız, her türlü ürün ve hizmet tedarikçilerimiz, verilerimizi bulut sisteminde sakladığımız üçüncü kişi yazılım ve donanım sağlayıcıları, server hizmeti tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, gerekli olması halinde başkaca Site üyelerimiz.

Bu çerçevede, tekne kiralamak isteyen üyelerin kişisel verileri, kiralamak istedikleri teknenin sahibi olan Site üyelerimiz ile paylaşılabileceği gibi, tekne sahibi üyelerimizin bilgileri de bu üyelerin teknelerini kiralamayı düşünen Site üyelerimiz ile paylaşılabilmektedir.

KVKK madde 5 ve madde 6 altında sayılı istisnalar haricinde, veri sahibinin açık rızası olmadan veriler üçüncü kişilere aktarılamayacaktır. Verilerin yurtdışına aktarılması ise, KVKK madde 9/2 altında düzenlenen istisna dışında veri sahibinin açık izni olmadan gerçekleşmeyecektir.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK madde 11 çerçevesinde, herkes Şirket’imize başvurarak kendisiyle ilgili olarak

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK madde 7 uyarınca, kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.

Herkes, KVKK madde 11’de belirtilen hakları kapsamında taleplerini, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da kendisi tarafından Şirket’imize daha önce bildirilen ve Şirket’imizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle Şirket’imize iletebilir. Başvurular için iletişim bilgilerimiz aşağıda yer almaktadır. Yazılı başvurular ilgili veri sahibinin ıslak imzasını içermelidir. Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından ilgili mevzuat kapsamında belirlenen şartları taşımayan başvurular, şartları karşılaması için sizden talep edilebilecek ek bilgi tamamlanmadığı müddetçe, değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurularda ayrıca, talep sahibinin adı, soyadı, imzası, T.C. kimlik numarası veya uyruğu ve pasaport numarası veya varsa kimlik numarası, tebligat adresi, varsa e-posta adresi, varsa telefon ve faks numarası, ve talebinin yer alması gereklidir. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler ve başvuru sahibinin kimliğini tespite yarayan belgeler başvuruya eklenir.

Şirket’imiz, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevap için on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MMM Sailing
İletişim: [email protected] / 0533 483 13 10
Adres: Kuzguncuk Mahallesi, Kancabaş Sokak, No:7 Daire:2, Üsküdar / İstanbul